top of page

PROGRAM RADA

 

U Dječjem vrtiću Pučišća, ostvaruje se:

redoviti šestosatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Program se provodi u četiri  mješovite odgojne skupine (dvije odgojne skupine u Dječjem vrtiću „Stinčica“ i po jedna odgojna skupina u Dječjem vrtiću „Levanda“ u Gornjem Humcu i Dječjem vrtiću „Jerulica“ u Pražnicama) u kojima borave djeca od navršene 3. godine do polaska u školu u petodnevnom radnom tjednu, kroz pedagošku godinu koja traje od 01. rujna do 31. kolovoza.

 

Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom programu utvrđuje se prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, prema kojem se, u mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu djece u dobi od 3 godine do polaska u školu može uključiti najviše 20 djece.

Radno vrijeme u DV „Levanda“ i DV „Jerulica“ je od 08:00 do 14:00, a u DV „Stinčica“ je od 07:00 do 13:00 (odgojna skupina „Gusari“ i od 08:00 do 14:00 (odgojna skupina „Školjkice-bisernice), a po potrebi će se dodatno uskladiti prema potrebama roditelja.

U ljetnom periodu  realizaciju programa u vrtiću organizirat ćemo na temelju prethodno provedene ankete za roditelje o potrebi korištenja programa vrtića za ljetni period. Nakon provedene ankete pristupit ćemo organizaciji rada i, u skladu s tim, pripremiti raspored rada odgojno-obrazovnog i ostalog osoblja u odgojnoj skupini te raspored korištenja godišnjih odmora za sve radnike.

Dječji vrtić Pučišća pruža djeci sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj svih kompetencija u skladu s općim kulturnim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece. Za ostvarenje navedenog, vrtić uključuje roditelje kao ravnopravne sudionike programa te lokalnu i širu zajednicu.

 

Odgojno – obrazovni rad u predškolskoj ustanovi temelji na humanističko-razvojnoj koncepciji koju čine:

- Ideja humanizma

- Spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi

- Spoznaje o značajkama izvanobiteljskog odgoja djece predškolske dobi

Humanistički razvojna koncepcija polazi od ideje da je dijete vrijednost po sebi koja se prihvaća u svojoj osobitosti i kao član svoje obitelji s njenim osobitostima, da dijete ima posebna prava izražena u Deklaraciji o pravima djeteta (UN, 1959.), da se u odgoju uvažava djetetovo dostojanstvo i stalno razvija njegov pozitivni identitet. Ona omogućava unapređivanje kvalitete djetetova života kao cjelovitog bića (izražavanje, ostvarivanje i maksimalno razvijanje individualnih mogućnosti djeteta).

U planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog rada u našoj ustanovi primjenjujemo demokratska načela jer u neautoritarnoj demokratskoj okolini dijete ima bolje uvjete za vlastitu aktivnost i cjelokupni razvoj (rana spoznaja vrijednosti takvih odnosa i učenje prikladnih ponašanja). Poštujemo načela utemeljena na načelima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i naobrazbu:

• fleksibilnost odgojno-obrazovnoga procesa u vrtiću

Fleksibilno strukturiran odgojno-obrazovni proces omogućuje izražavanje prijedloga, inicijativa i sugestija djece i odraslih. Prihvaćanjem i primjenom ovog načela omogućuje se razvoj vrtića u smjeru zajednice koja uči. Osiguravaju se uvjeti za primjereno odgovaranje na aktualne potrebe roditelja-partnera u odgojno-obrazovnom procesu. Ne postavljaju se striktne sheme (vremenske, prostorne, organizacijske) jer ograničavaju prihvaćanje individualno različitih ritmova djece.

• partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom

Roditelje tj. skrbnike djeteta treba prihvaćati i poštovati kao ravnopravne članove vrtića – partnere jer oni ,uz vrtić, predstavljaju temeljni sustav u kojem se dijete rane i predškolske dobi razvija i raste. Oni ustanovu obogaćuju svojim individualnim posebnostima i svojom vlastitom kulturom. Kvalitetan partnerski odnos odgojitelja i roditelja tj. skrbnika djece ostvaruje se u uvjetima u kojima je roditeljima tj. skrbnicima djece omogućeno provođenje vremena sa svojom djecom u odgojnim skupinama, praćenje i djelatno sudjelovanje u neposrednome odgojno-obrazovnom procesu te upoznavanje vlastite djece u drugačijem kontekstu.

• kontinuiteta u odgoju i obrazovanju

Stvara polazište i osigurava uvjete za zadovoljavanje jednog od temeljnih prava djeteta- prava na odgoj i obrazovanje. Podrazumijeva kvalitetnu suradnju među različitim razinama odgojno-obrazovnog sustava i svih podsustava s obiteljima djece i lokalne zajednice što je pretpostavka za nesmetani kontinuitet u odgoju i obrazovanju.

• otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse

Ostvaruje se putem kontinuiranog istraživanja i unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa od odgojitelja i drugih stručnih djelatnika vrtića.

bottom of page