top of page

O nama

staklo.jpg

Dječji vrtić Pučišća je predškolska ustanova sa sjedištem u Pučišćima, Park hrvatskih branitelja 1, koja je osnovana na temelju  čl. 7. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 12. Stavka 5. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29//97, 47/99 i 35/08) koja  djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

Osnivač Dječjeg vrtića Pučišća je Općina Pučišća. Dječji vrtić Pučišća osnovan je sa ciljem zadovoljavanja potrebe roditelja za ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem djece u Općini Pučišća uz podršku i razumijevanje lokalne uprave i samouprave.

Program odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi prilagođava se razvojnim potrebama djece, te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo. U svim odgojnim skupinama odgojno - obrazovni rad temelji se na Zakonu o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i podzakonskim aktima, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014) i u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Dječji vrtić Pučišća provodi odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi sukladno važećim propisima za predškolske ustanove. U vrtiću se ostvaruje redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim i aktualnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, interesima i potencijalima uz poštivanje prava djeteta i njegove obitelji kao i prava zaposlenika odgojno-obrazovne ustanove.

U našem vrtiću nastojimo svakom djetetu pružiti visoku kvalitetu odgoja i obrazovanja uzimajući o obzir da dječji razvoj mora biti cjelovit i treba obuhvaćati razvoj njihovih kompetencija. Pristup mora biti usmjeren na dijete uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta. Zbog toga smo, kao odgojno-obrazovni djelatnici, svjesni naše uloge u životu djeteta i njegove obitelji, što podrazumijeva potrebu cjeloživotnog učenja i stalnog stručnog usavršavanja u vidu unapređivanja kvalitete vlastitog rada s djecom, zagovaranja prava svakog djeteta, samorefleksiju  i kritičko promišljanje vlastite prakse te promoviranje inovacija u odgoju i obrazovanju.

Od velike nam je važnosti partnerstvo između odgojitelja, obitelji i ostalih članova zajednice. Obitelj je prva djetetova odgojno-obrazovna i socijalna sredina za učenje, a naša spremnost i osjetljivost da se izađe u susret obiteljima, ogleda se u različitim načinima uključivanja obitelji u proces učenja i razvoja djece. Promicanjem  partnerstva između obitelji, vrtića i zajednice nastojimo potaknuti razumijevanje zajedničke odgovornosti za odgoj, obrazovanje i budućnost djece.

Svjesni smo važnosti kvalitetnog okruženja za učenje i koliko ono utječe na kognitivni, socijalni, emocionalni i tjelesni razvoj djece. Nastojimo djetetu pružiti sigurno i poticajno okruženje u kojem nudimo različite razvojno-primjerene i poticajne materijale, aktivnosti i situacije. Često izlazimo izvan „četiri zida vrtića“, koristeći kulturne, pejzažne i društvene poticaje koje nam nudi naše prekrasno primorsko mjesto i lokalna zajednica.

Cilj odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u našem vrtiću je cjelovit razvoj, odgoj i učenje djece te razvoj njihovih kompetencija u skladu s ciljevima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Temeljimo ga na shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića, prihvaćanju integrirane prirode njegova učenja u vrtiću te osiguravanja dobrobiti djece.

Osiguravanje dobrobiti za dijete podrazumijeva usmjerenost planiranja odgojno-obrazovnog procesa kojim se integrira zdravo i uspješno individualno funkcioniranje, promišljanje fizičkih i socijalnih uvjeta (okruženja) za učenje djece kao i nužnost uvažavanja različitosti načina na koji djeca razmišljaju i uče, a uključuju:

  • osobnu, emocionalnu i tjelesnu

  • obrazovnu

  • socijalnu dobrobit djeteta

Različiti segmenti odgojno-obrazovnoga procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje) trebaju biti integrirani u cjelinu, tj. utkani u sve segmente zajedničkog življenja djeteta s drugom djecom i odraslima u vrtiću, a ne vremenski i sadržajno parcelizirani.

Stalni orijentir za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva predstavljaju vrijednosti temeljene na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i naobrazbu a potiču cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj, a to su:

  • znanje

  • identitet

  • humanizam i tolerancija

  • odgovornost

  • autonomija

  • kreativnost

 

Dječji vrtić Pučišća, kao dio svoje djelatnosti, a u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.) nastoji svakom djetetu ugraditi smisao za vrijednosti kojima se potiče cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, a to su:

Znanje - djetetu omogućuje razumijevanje i kritičko promišljanje svega što ga okružuje, snalaženje u novim situacijama te uspjeh u svakidašnjem životu i svim kasnijim etapama institucijskog obrazovanja.

Humanizam i tolerancija – dijete razvija senzibilitet za potrebe drugih, prihvaćanje drugih i shvaćanje važnosti međusobne povezanosti s njima. Dijete uči prepoznati i prihvatiti svoje i tuđe potrebe, poštovati različitosti i graditi skrbne odnose s drugima.

Identitet – dijete treba stvarati pozitivnu sliku o sebi, biti dosljedno sebi, razvijati samopoštovanje, izgrađivati osjećaj sigurnosti u susretu s novim ljudima i iskustvima u užem i širem socijalnom okruženju.

Odgovornost – kod djeteta moramo razvijati odgovornost prema općem društvenom dobru, prirodi te prema sebi samima i drugima. Djeci je potrebno omogućiti slobodu izbora aktivnosti, sadržaja, partnera za aktivnost, prostora i načina oblikovanja aktivnosti te ih poticati da za svoje izbore uče preuzimati odgovornost.

Autonomija – dijete se potiče na donošenje odluka i vršenje izbora, ostvarenje vlastitih prava te iznošenje i zastupanje vlastitog mišljenja.

Kreativnost – djetetu se nude raznovrsne mogućnosti izražavanja i stvaralačke prerade vlastitih ideja, načina razumijevanja i doživljaja.

Želja svih djelatnika, i moja osobno, je da svi zajedno ostvarujemo dobru suradnju i unapređivanje odgojno-obrazovne prakse, te da djeca naših mjesta svakodnevno ulaze u vrtić nasmijana i vesela i da im vrtić pruži topli i suradnički dom, okruženje za razvoj njihove mašte, kreativnosti, igre i stvaralaštva.

„...Djeca nose svjetove na dlanu, ona znaju putove do sreće, zato jutra kad zbog djece svanu, nikad tugu upoznati neće...“ -govori naša poznata pjesma „Djeca nose svjetove na dlanu“. Neka svako naše jutro bude okupano zrakama dječjeg smijeha i cijukom njihove pjesme.

Djeca su naše najljepše cvijeće. Neka to cvijeće svakoga dana bude sve ljepše, mirisnije i mnogobrojnije na radost sviju nas, naših mjesta i otoka.

 

Petra Mihaić,

Ravnateljica Dječjeg vrtića Pučišća

bottom of page