top of page
Search
  • Admin

RJEŠENJE O UPISU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Na temelju članka 1.a, 20. I 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07, 94/13 i 98/19), članka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47./09.), članka 3. i članka 8. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Pučišća i mjerilima za naplatu usluga („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 2/15), članaka 10. i 11. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2021./2022. Povjerenstvo za provedbu upisa Dječjeg vrtića Pučišća dana 29. lipnja 2021. godine donosi


RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.


Ovim se Rješenjem donosi popis upisane djece u Dječji vrtić Pučišća, po organizacijskim jedinicama vrtića.

Dječji vrtić Pučišća je dana 3. svibnja 2021. godine, a prema odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2021./2022. objavio Oglas za upis djece u Dječji vrtić Pučišća. U upisnom roku od 17. svibnja do 28. svibnja 2021. zaprimljeno je:

· 18 Zahtjeva za upis i

· 38 Zahtjeva za nastavak korištenja usluga.

U program Vrtića upisana su sva djeca kako je izneseno u točki 1. ovog Rješenja.

Nastavak korištenja usluga potvrđen je za svu djecu kako je izneseno u točki 2. ovog Rješenja.

Ukupan broj upisane djece u Dječji vrtić „Pučišća“ za pedagošku godinu 2021./2022. je 56.

Nakon upisa, broj slobodnih mjesta u Dječjem vrtiću „Pučišća“ za 2021./2022. pedagošku godinu je:

ORGANIZACIJSKA JEDINICA – PROGRAMBROJ SLOBODNIH MJESTA Matični vrtić “Stinčica”, Pučišća 10-satni odgojno-obrazovni program1 Matični vrtić “Stinčica”, Pučišća 6-satni odgojno-obrazovni program3 Područni vrtić “Jerulica”, Pražnica10 Područni vrtić “Levanda”, Gornji Humac 11


1. BROJ UPISANE DJECE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA


1.1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA „STINČICA“- PUČIŠĆA


a) Djeca upisana u 10-satni odgojno-obrazovni program u DV „Stinčica“, Pučišća


Zahtjevi za prvi upis6Zahtjevi za nastavak korištenja13UKUPNO UPISANIH U 10-SATNI PROGRAM DV “STINČICA”, PUČIŠĆA:19b) Djeca upisana u 6-satni odgojno-obrazovni program u DV „Stinčica“, Pučišća


Zahtjevi za prvi upis6Zahtjevi za nastavak korištenja11UKUPNO UPISANIH U 6-SATNI PROGRAM DV “STINČICA”, PUČIŠĆA:171.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA „JERULICA“- PRAŽNICA


Zahtjevi za prvi upis5Zahtjevi za nastavak korištenja5UKUPNO UPISANIH U PODRUČNI VRTIĆ “JERULICA”, PRAŽNICA:101.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA „LEVANDA“ – GORNJI HUMAC


Zahtjevi za prvi upis1Zahtjevi za nastavak korištenja9UKUPNO UPISANIH U PODRUČNI VRTIĆ “LEVANDA”, GORNJI HUMAC10
Roditelji/skrbnici djece koja su ovim Rješenjem upisana u redoviti 6-satni ili 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za pedagošku godinu 2021./2022., dužni su sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem najkasnije do 1. rujna tekuće godine, odnosno do dana uključivanja u program djece koja će tri godine navršiti kasnije. U protivnom će se smatrati kako su odustali od upisa.


Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Vrtića.


Pouka o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od 15 dana, računajući od dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća

KLASA: 034-05/21-01/54

UR. BROJ: 2104/06-04-21-01

Predsjednica Povjerenstva za upis:

Petra Mihaić, ravnateljica DV Pučišća


Ovo Rješenje objavljeno je na Oglasnoj ploči Vrtića 30. lipnja 2021 .g.

Ravnateljica:

________________________

Petra Mihaić

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page