top of page
Search
  • Admin

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Na temelju članka 1.a, 20. i 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47./09. i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka, članka 3. i članka 8. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Pučišća i mjerilima za naplatu usluga („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 2/15), članaka 10. i 11. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2023./2024., Povjerenstvo za provedbu upisa Dječjeg vrtića Pučišća dana 19. lipnja 2023. godine donosi

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Ovim se Rješenjem donosi popis upisane djece u Dječji vrtić Pučišća, po organizacijskim jedinicama vrtića. Dječji vrtić Pučišća je dana 9. svibnja 2023. godine, a prema odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2023./2024. objavio Oglas za upis djece u Dječji vrtić Pučišća. U upisnom roku od 19. svibnja do 31. svibnja 2023. godine zaprimljeno je:

· 16 Zahtjeva za upis

· 34 Zahtjeva za nastavak korištenja usluga

U program Vrtića upisana su djeca kako je izneseno u točki 1. ovog Rješenja.

Ukupan broj upisane djece u Dječji vrtić „Pučišća“ za pedagošku godinu 2023./2024. je 50.

Nakon upisa, broj slobodnih mjesta u Dječjem vrtiću „Pučišća“ za 2023./2024. pedagošku godinu je:
1. POPIS UPISANE DJECE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA


1.1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA „STINČICA“- PUČIŠĆA

a) OIB djece upisane u 10-satni odgojno-obrazovni program u DV „Stinčica“, Pučišća

b) Djeca upisana u 6-satni odgojno-obrazovni program u DV „Stinčica“, Pučišća1.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA „JERULICA“- PRAŽNICA1.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA „LEVANDA“ – GORNJI HUMAC


Roditelji/skrbnici djece koja su ovim Rješenjem upisana u redoviti 6-satni ili 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za pedagošku godinu 2023./2024., dužni su sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem najkasnije do 1. rujna tekuće godine, odnosno do dana uključivanja u program djece koja će tri godine navršiti kasnije. U protivnom će se smatrati kako su odustali od upisa.


Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Vrtića.
Pouka o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od 15 dana, računajući od dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća.


KLASA: 601-01/23-17/54

UR. BROJ: 2181-44-1-23-1

Predsjednica Povjerenstva za upis:

Petra Mihaić, ravnateljica DV PučišćaOvo Rješenje objavljeno je na Oglasnoj ploči Vrtića 29. lipnja 2023..g.Ravnateljica:

Petra Mihaić

Rješenje o upisu za web
.pdf
Download PDF • 2.50MB

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page