top of page
Search
  • Admin

ODLUKA o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), čl.17. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg Vrtića Pučišća, na 8. sjednici održanoj dana 4. svibnja, 2022. godine donijelo jeODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2022./2023.I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se postupak upisa, plan upisa, prednost pri upisu, rokovi i mjesto upisa te način naplate usluga Dječjeg vrtića Pučišća za pedagošku godinu 2022./2023.


Članak 2.

Dječji vrtić Pučišća, u svim svojim organizacijskim jedinicama („Stinčica“, „Jerulica“ i „Levanda“) ostvaruje 6-satni redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, a u svom matičnom objektu „Stinčica“ u Pučišćima u odgojnoj skupini „Srdelice“ ostvaruje 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.


Članak 3.

Pravo upisa u Dječji vrtić Pučišća (u daljnjem tekstu. Vrtić) imaju djeca s prebivalištem na području Općine Pučišća, a ukoliko ima slobodnih mjesta mogu se upisati i djeca s prebivalištem na području drugih gradova i općina.II. PREDNOST UPISA


Članak 4.

Prednost pri upisu ostvaruje se sukladno aktima osnivača, a ispunjenje nekog od uvjeta za ostvarivanje prednosti korisnik potvrđuje svojom izjavom i na zahtjev Vrtića dostavlja potrebnu dokumentaciju.


Članak 5.

Zahtjevi za upis djece koja su ranije ispisana iz Vrtića stavljaju se na zadnje mjesto na listi.


Članak 6.

Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriterij za ostvarivanje prednosti niti podnositi potrebna dokumentacija.III. POSTUPAK UPISA


Članak 6.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa, kojeg imenuje Upravno vijeće Vrtića.


Članak 7.

Vrtić će do 5. svibnja, 2022.g. objaviti Oglas za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja.


Oglas za upis objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića te na službenoj internetskoj stranici Vrtića.


Članak 8.

Oglas sadrži podatke o:

- roku za podnošenje zahtjeva, mjestu podnošenja zahtjeva i trajanje oglasa

- popisu potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti

- roku i mjestu objavljivanja rezultata upisa i načinu ostvarivanja prava roditelja djece u

postupku upisa.


Članak 9.


Novoprijavljeni korisnici uz ispunjen obrazac Zahtjev za upis obavezno prilažu:

  1. rodni list ili izvod iz matice rođenih

  2. uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i preslika osobnih iskaznica roditelja

  3. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa u vrtić


Članak 10.

Korisnici usluga Vrtića u tekućoj pedagoškoj godini, dužni su u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga za svaku pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Vrtića.


Dosadašnji korisnici uz ispunjen obrazac Zahtjev za nastavak korištenja usluga obavezno prilažu dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Vrtiću i potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa u vrtić


Članak 11.

Obrasci za upis mogu se preuzeti u svakoj organizacijskoj jedinici Vrtića ili na internetskoj stranici www.dv-pucisca.hr.


Članak 12.

Prijavljena djeca koja će tri godine života navršiti nakon 31. kolovoza upisuju se na listu čekanja i uključuju se u program danom ispunjenja tog uvjeta.


Članak 13.

Rješenje sa rezultatima upisa objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića do 30. lipnja 2022. g.


Roditelj koji je nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svojeg djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.


Upravno vijeće rješava o žalbi u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu te o svojoj odluci izvještava roditelja.


Članak 14.

Roditelj je dužan sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem najkasnije do 1. rujna tekuće godine.


IV. PLAN UPISA


Članak 15.


Okvirni plan upisa za pedagošku godinu 2022./2023. je:


V. ROKOVI UPISA


Članak 16.

Zahtjevi za upis u Vrtić i zahtjevi za nastavak korištenja usluga Vrtića za pedagošku godinu 2022./2023. podnose se od 20. svibnja do 27. svibnja, 2022.g. u prostorijama Dječjeg vrtića Pučišća.


VI. NAPLATA USLUGA


Članak 17.


Naplata usluga od korisnika vršit će se sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Pučišća i mjerilima za naplatu usluga („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 2/15) i Odluke o iznosu ekonomske mjesečne cijene programa Dječjeg vrtića Pučišća i iznosu sudjelovanja roditelja/skrbnika-korisnika usluga.

Za ostvarivanje prava na umanjenje cijene ili oslobađanje plaćanja, korisnik predaje Zahtjev za olakšice plaćanja te prilaže traženu dokumentaciju.VII. ZAVRŠNA ODREDBA


Članak 18.


Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Pučišća“ za pedagošku godinu 2022./2023. stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća

________________________

Stjepan Kusanović

Klasa: 601-05/21-01/05

Ur. Broj: 2104/06-04-21-03
Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2022./2023. objavljena je na oglasnoj ploči Vrtića dana ­­­­­­­­­­­­­­5. svibnja, 2022.g.
Ravnateljica:


________________________

Petra Mihaić

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Yorumlar


bottom of page