top of page
Search
  • Admin

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 I 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća raspisuje


N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/VODITELJICA - na nepuno određeno radno vrijeme, 8 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto su:

1. članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 2. Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odn. studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis;

  • presliku dokaza o stručnoj spremi;

  • elektronički zapis od HZMO

  • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

  • presliku domovnice

  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat prijavljen na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu dokumentaciju sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića odnosno od 22. 04. – 29. 04. 2022. na adresu:

Dječji vrtić Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412, Pučišća „Za natječaj“


Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Osoba za kontakt je:

Petra Mihaić,

Dječji vrtić Pučišća

mob.:0913920009

KLASA: 112-02/22-02/01 URBROJ: 2181-44-1-22-1 U Pučišćima, 22. travnja, 2022.


Petra Mihaić

Ravnateljica DV Pučišća


Natječaj_zdrav_voditeljica
.pdf
Download PDF • 974KB

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comentarios


bottom of page