top of page
Search
  • Admin

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu/voditelja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412  Pučišća, dana 14. veljače 2024. godine raspisuje natječaj za za prijem radnika na radno mjesto

 

 

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA – VIŠA MEDICINSKA SESTRA (m/ž)

na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) u Dječjem vrtiću Pučišća

 

-        jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto:

-        kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća.

 

-        završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

 

-        utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.     Životopis

  1. Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma)

  2. Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave

4.     Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 25 st. 2.

  1. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu čl. 25 st. 4.

6.     Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  1. Domovnica

  2. Rodni list

  3. Dokaz o radnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/8433  .

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/8433  .

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

U skladu sa uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.  

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća zadržava pravo poništenja natječaja.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno u ured ravnateljice u matičnom objektu Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća ili na e-mail adresu: pucisca.vrtic@gmail.com  u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

 

Osoba za kontakt je Petra Mihaić, ravnateljica DV Pučišća: 091 3920009

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

 

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici DV Pučišća, dana 14. veljače 2024. godine.

 

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.


Zdravstvena voditeljica 2-2024
.pdf
Download PDF • 242KB

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page