top of page
Search
  • Admin

Natječaj za zdravstvenog voditelja/voditeljicu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2023. godine raspisuje natječaj zaza prijem radnika na radno mjestoZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA – VIŠA MEDICINSKA SESTRA (m/ž)

na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) u Dječjem vrtiću Pučišća


- jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme


Uvjeti za radno mjesto:

- kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća.


- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.


- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Životopis

2. Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma)

3. Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i brazovanju, ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave

4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 25 st. 2.

5. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu čl. 25 st. 4.

6. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

7. Domovnica

8. Rodni list

9. Dokaz o radnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)


Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.


Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.


U skladu sa uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.


Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća zadržava pravo poništenja natječaja.


Prijave na natječaj se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u ured ravnateljice u matičnom objektu Dječjeg vrtića Pučišća na adresi Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća ili na e-mail adresu: pucisca.vrtic@gmail.com .

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a, te oglasnim pločama Vrtića i HZZ-a.


Natječaj je objavljen 30. kolovoza 2023. godine.


U Pučišćima, 30. kolovoza 2023.godine

KLASA: 112-02/23-02/06

URBROJ: 2181-44-1-23-1Natječaj-zdravstvena voditeljica 09.23.
.pdf
Download PDF • 523KB

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page