top of page
Search
  • Admin

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412  Pučišća, na 26. sjednici održanoj dana 3. travnja 2024. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za za prijem radnika na radno mjesto

 

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA – VIŠA MEDICINSKA SESTRA (m/ž)

na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) u Dječjem vrtiću Pučišća

 

-        jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto:

- kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća.

 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

 

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.   Životopis

  1. Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma)

  2. Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave

4.   Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 25 st. 2.

  1. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu čl. 25 st. 4.

6. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

  1. Domovnica

  2. Rodni list

  3. Dokaz o radnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

 

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/8433  .

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/8433  .

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

U skladu sa uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.  

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća zadržava pravo poništenja natječaja.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno u ured ravnateljice u matičnom objektu Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća ili na e-mail adresu: pucisca.vrtic@gmail.com  u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

 

Osoba za kontakt je Petra Mihaić, ravnateljica DV Pučišća: 091 3920009

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

 

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici DV Pučišća, dana 22. travnja 2024. godine.

 

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.


Natječaj zdrv.voditelj
.pdf
Download PDF • 505KB

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za odgojitelja/odgajateljicu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Comments


bottom of page