top of page
Search
  • Admin

NATJEČAJ za RAVNATELJA/ICU DJEČJEG VRTIĆA PUČIŠĆA

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća objavljuje

NATJEČAJ

za imenovanje

RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA PUČIŠĆA


- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na pola radnog vremena

Uvjeti: Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis,

  • presliku diplome,

  • presliku osobne iskaznice,

  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

  • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,

  • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od _6 mjeseci od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

  • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13i 98/19.), ne starije od _6 mjeseci od objave natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

Prijave poslati u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝Natječaj za ravnatelja/icu˝ na adresu: Dječji vrtić Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21 412 Pučišća, (u roku od 15 dana od dana objave natječaja).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 112-02/20-09

URBROJ: 2104/06-04-20-01

U Pučišćima, 10.9.2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Stjepan Kusanović


Natjecaj_Ravnatelj
.pdf
Download PDF • 433KB

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

コメント


bottom of page