top of page
Search
  • Admin

Natječaj za prijem radnika

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. 94/13. i 98/19), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PUČIŠĆA, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova na radnom mjestu:

1. SPREMAČ/ICA-POMOĆNIK/ICA U DJEČJEM VRTIĆU na određeno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja)

o 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti za radno mjesto:

· NSS, osnovna škola,

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07., 94/13. i 98/19), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

· životopis,

· dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

· dokaz o hrvatskom državljanstvu,

· dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

· dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/ZapoC5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA PUČIŠĆA, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća– s naznakom “Za natječaj”.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit de objavljen na mrežnoj stranici vrtića.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Ovaj natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pučišća, dana 11.09.2020.


natjecaj_za_spremacicu_2_2020
.pdf
Download PDF • 39KB

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page