top of page
Search
  • Admin

Natječaj za odgojitelja, ožujak 2021.

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća dana 07. 04.2021., objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica


Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)


• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja


Uz prijavu treba priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stručnoj spremi

- elektronički zapis od HZMO

- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta u zatvorenoj omotnici poslati poštom ili donijeti osobno na adresu u roku od 8 dana od dana objave natječaja:

Dječji vrtić Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća s naznakom „ Za natječaj“


Ovaj natječaj je objavljen 07. travnja 2021 .godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pučišća (www.dv-pucisca.hr) i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.


Klasa: 112-01/21-01/01

Ur. Broj: 2104/06-04-21-02


Natječaj za odgojitelja, ožujak 2021.
.pd
Download PD • 455KB

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page