top of page
Search
  • Admin

Natječaj za odgajatelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 57/22.), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća

dana 24. kolovoza 2022. godine raspisuje


N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto


- ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE:

- 2 odgojitelj/ice na puno određeno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. životopis

2. presliku dokaza o stručnoj spremi

3. elektronički zapis od HZMO

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja

5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja

6. potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja

7. izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana)

8. dokaz o državljanstvu

9. presliku rodnog lista

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči vrtića, na adresu:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća „Za natječaj“


Osoba za kontakt je Petra Mihaić, ravnateljica DV Pučišća- 091 3920009


Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.


Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici DV Pučišća, dana 16. rujna 2022. godine.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.


KLASA: 112-02/22-02/06

URBROJ: 2181-44-1-02-22-1

U Pučišćima, 16. rujna 2022. godine


Natječaj-odgajatelj-ica
.pdf
Download PDF • 443KB

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Kommentare


bottom of page