top of page
Search
  • Admin

Natječaj za odgajatelja/icu

Natječaj za odgojitelja/icu predškolske djece

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07., 94/13. I

98/19, Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PUČIŠĆA, dana 29.lipnja 2022. raspisuje


NATJEČAJ


za prijem radnika na radno mjesto


1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

· 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno vrijeme (do povratka radnice s

porodiljnog dopusta)

Uvjeti za radno mjesto:

VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske

djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske

djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima – odgojitelj predškolske djece,

nastavnik predškolskog odgoja,

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07., 94/13. I

98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme

ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.)


Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

· životopis,

· dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

· dokaz o hrvatskom državljanstvu,

· dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

(čl.25. st.4.)

c. dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-

a, ne stariji od mjesec dana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave

dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i

članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su

potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se od 29.06.2022. do 06.07.2022.

na adresu: DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća– s

naznakom “Za natječaj”.

Rok za pOdnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA može

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka

sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o

zaštiti podataka (NN 42/18).

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit de objavljen na mrežnoj stranici vrtića.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Ovaj natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pučišća, dana 29.06.2022.


Klasa: 112-02/22-02/03

Ur. Broj:2181-1-44-1-22

Pučišća, 29.06.2022.g.Natječaj za odgojitelja
.pdf
Download PDF • 203KB

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

コメント


bottom of page