top of page
Search
  • Admin

Ljetna organizacija rada u vrtićima

Temeljem članka 18. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić

„Pučišća“ i mjerilima za naplatu usluga („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 2/15)


ravnateljica Dječjeg vrtića Pučišća donosi


ODLUKU


o ljetnoj organizaciji rada u Dječjem vrtiću Pučišća


Članak 1.


Ovom se Odlukom utvrđuje način organizacije rada u Dječjem vrtiću Pučišća (u daljnjem

tekstu: Vrtić) u razdoblju od 01. srpnja 2022.g. do 31. kolovoza 2022.g, čiji je sastavni dio

Raspored korištenja godišnjih odmora zaposlenika i plan radova na održavanju zgrada i

okoliša Vrtića.


Članak 2.


Na osnovi broja roditelja koji su anketom izrazili potrebu za dežurstvom u ljetnim mjesecima,

Vrtić organizira rad u organizacijskim jedinicama „Stinčica“- Pučišća za 18 djece , „Jerulica“

- Pražnica za 6 djece i „Levanda“ - Gornji Humac za 7 djece.

U organizacijskoj jedinici „Stinčica“- Pučišća organizirat će se odgojno-obrazovni rad s

djecom u desetosatnom programu u vremenu od 6:30 – 16:30 tijekom srpnja i kolovoza.

IZNIMNO, OD 25. KOLOVOZA DO 31. KOLOVOZA, U MATIČNOM OBJEKTU SE NEĆE PROVODITI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S DJECOM zbog godišnjeg održavanja i uređenja prostorija zgrade matičnog objekta za novu pedagošku godinu.

Šestosatni program odgojno-obrazovnog rada će se provoditi za djecu čiji su roditelji putem

ankete iskazali interes tijekom srpnja u vremenu od 7:00 – 13:00 sati.

U područnim vrtićima „Jerulica“ Pražnica i „Levanda“ Gornji Humac će se provoditi

odgojno-obrazovni rad s djecom u razdoblju od 1. srpnja 2022.g. do 31. srpnja 2022.g. u

radnom vremenu od 7:30 – 13:30 h na način da će OD 01.SRPNJA 2022. DO 15. SRPNJA

2022. RADITI PODRUČNI VRTIĆ „LEVANDA“ za djecu polaznike i područnog objekta

„Jerulica“ u Pražnicama i područnog objekta „Levanda“ u Gornjem Humcu, A OD 18.

SRPNJA DO 31. SRPNJA ĆE RADITI PODRUČNI VRTIĆ „JERULICA“ U PRAŽNICAMA za

djecu oba vrtića.


Članak 3.


Potrebni radovi na održavanju zgrade i okoliša sve tri organizacijske jedinice Dječjeg vrtića

Pučišća izvršit će se tijekom kolovoza 2022.g.


Članak 4.


Kao prilog ovoj Odluci stoji i Odluka o rasporedu korištenja godišnjih odmora u 2022.g. te

popis potrebnih radova za sve tri organizacijske jedinice Vrtića („Stinčica“-Pučišća,

„Jerulica“- Pražnica i „Levanda“-Gornji Humac).


Članak 5.


Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Vrtića.


KLASA: 601-01/22-11/02

UR. BROJ: 2181-44-1-22-1

Pučišća, 29. lipnja 2022.g.

Ova Odluka objavljena je na Oglasnoj ploči Vrtića dana 29. lipnja 2022.g.


Ravnateljica:

_______________________

Petra Mihaić


Prilog:

- Raspored godišnjih odmora radnika u 2022. godini

- popis potrebnih radova po objektima Dječjeg vrtića PučišćaOdluka o ljetnoj organizaciji rada
.pdf
Download PDF • 545KB

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page